Kan självbestämmande bli vanvård? av Lena Nylander

Foto: Ju PhotoStocker/Shutterstock.com

Lagen LSS är nu drygt 25 år gammal, och har betytt mycket för många som har funktionsnedsättningar. Lagen ger möjlighet till insatser som innebär stöd och service, och genom detta stöd ska individerna som omfattas ges möjlighet till ett liv som andra, med delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och frivillighet.… >>

Uteblivna vårdbesök – vad vittnar de om och spelar de någon roll? av Phil Wilson

Foto: DanielCubas/Pixabay.com

De flesta kliniker blir smått irriterade när patienter inte dyker upp, medan somliga snarast blir glada att de äntligen får tid över till administrativa uppgifter. Politiker och vårdchefer lyfter dock gärna fram att detta är slöseri med skattebetalarnas pengar: NHS England (engelska grenen av den statliga brittiska sjukvården) räknade nyligen ut att den årliga notan för uteblivna besök bara inom allmänvården uppgick till över 200 miljoner pund.… >>

Autismspektrumtillstånd i rättssalen – utmaningar och utfall av Clare Allely

Bild: MR.Yanukit/Shutterstock.com

Den här texten kommer att avhandla hur viktigt det är att samtliga inblandade i rättegångar förstår vad autismspektrumtillstånd (AST) verkligen innebär och hur åtalade med denna funktionsnedsättning kan framstå i dessa sammanhang. Forskning på området har nyligen lyft fram behovet och betydelsen av expertkunskap om AST och dess relaterade symptombild i fall där den åtalade har AST (Freckelton & List, 2009).… >>