Uteblivna vårdbesök – vad vittnar de om och spelar de någon roll? av Phil Wilson

Foto: DanielCubas/Pixabay.com

De flesta kliniker blir smått irriterade när patienter inte dyker upp, medan somliga snarast blir glada att de äntligen får tid över till administrativa uppgifter. Politiker och vårdchefer lyfter dock gärna fram att detta är slöseri med skattebetalarnas pengar: NHS England (engelska grenen av den statliga brittiska sjukvården) räknade nyligen ut att den årliga notan för uteblivna besök bara inom allmänvården uppgick till över 200 miljoner pund.… >>

Autismspektrumtillstånd i rättssalen – utmaningar och utfall av Clare Allely

Bild: MR.Yanukit/Shutterstock.com

Den här texten kommer att avhandla hur viktigt det är att samtliga inblandade i rättegångar förstår vad autismspektrumtillstånd (AST) verkligen innebär och hur åtalade med denna funktionsnedsättning kan framstå i dessa sammanhang. Forskning på området har nyligen lyft fram behovet och betydelsen av expertkunskap om AST och dess relaterade symptombild i fall där den åtalade har AST (Freckelton & List, 2009).… >>

Vad håller på att hända med autismdiagnoserna – och varför? av Lena Nylander

Bild: Imagegentle/Shutterstock.com

När jag började intressera mig för autism, 1992, var detta i stor utsträckning ett okänt begrepp. Det fanns små ”öar” av expertkunskap i barn- och ungdomspsykiatrin, t ex kring Christopher Gillberg i Göteborg och Lorna Wing i London. I verksamheter, inklusive psykiatrin, som ägnade sig åt vuxna var autism inget som fanns med på kartan.… >>

Adhd hos flickor, en sammanställning av kunskapsutvecklingen under åren 2000-2010 av Svenny Kopp

Denna sammanställning av kunskapsutvecklingen om adhd hos flickor omfattar en tioårig tidsperiod mellan åren 2000-2010. De viktigaste publicerade engelsk språkliga vetenskapliga artiklar om flickor med adhd har gåtts igenom, sammanfattats och tagits med i denna presentation.… >>