Autismspektrumtillstånd i rättssalen – utmaningar och utfall av Clare Allely

Bild: MR.Yanukit/Shutterstock.com

Den här texten kommer att avhandla hur viktigt det är att samtliga inblandade i rättegångar förstår vad autismspektrumtillstånd (AST) verkligen innebär och hur åtalade med denna funktionsnedsättning kan framstå i dessa sammanhang. Forskning på området har nyligen lyft fram behovet och betydelsen av expertkunskap om AST och dess relaterade symptombild i fall där den åtalade har AST (Freckelton & List, 2009).… >>

Anlagda bränder och mordbränder bland personer med autismspektrumtillstånd

Bild: Freer/Shutterstock.com

”Mordbrand” och ”anlagd brand” syftar på bränder som orsakats medvetet, och begreppen används oftast synonymt inom litteratur på området. Det är dock viktigt att veta vad det är som skiljer dessa två termer åt. Mordbrand är ett specifikt brott, och ”mordbrännare” syftar därmed på någon som fällts för mordbrand; säger man att en brand anlagts betyder det visserligen att det gjorts medvetet, men då föreligger inget fällande domslut.… >>

Trauma vid autismspektrumtillstånd

Bild: Allexxandar/Shutterstock.com

Det finns relativt lite forskning rörande posttraumatiskt stressyndrom och andra trauma- respektive stressrelaterade tillstånd hos individer med AST. Fuld (2018) lyfte nyligen fram att individer med AST eventuellt löper högre risk att drabbas av stressfyllda och traumatiska händelser; detta har även visats i ett flertal andra studier.… >>

Avvikande och brottsliga sexuella beteenden: Akut behov av ett autism känsligt riskbedömningsverktyg

Bild: Photographee.eu/Shutterstock.com

Det har länge spekulerats i huruvida det finns en länk mellan autismspektrumtillstånd (AST) och sexuella avvikelser eller sexualbrott (Chesterman & Rutter, 1993). Sådana beteenden kan inkludera olämpliga uppvaktningsmetoder, exponering av ens könsorgan och/eller onani på offentlig plats, olämplig beröring och nedladdning av barnpornografi.… >>