Patientcentrerad vård – Mycket snack och lite verkstad?

Road signing with healthcare and reform on it

Bild: Pincasso/Shutterstock.com

Att vårdinsatser och vårdkedjor ska göras mer patientcentrerade är ett övergripande mål för svensk hälso- och sjukvård. Vården ska utgå från en helhetssyn på den enskilda patientens totala behov. En helhetssyn ställer krav på samverkan och samordning över organisationsgränser så att vården kan ges i en sammanhängande och begriplig kedja.… >>

Akut behov av ett autismscreening-verktyg som inte är orienterat mot pojkar och män

Woman laying in cardboard box trying to fit

Bild: g-stockstudio/Shutterstock.com

Jämfört med män upptäcks och diagnostiseras ofta kvinnor med autismspektrumtillstånd (AST) mycket senare. Kvinnor med AST brukar även endast få diagnos då den autistiska symptombilden är mycket svårare och/eller har fler samtidigt förekommande beteendemässiga och/eller kognitiva problem. Underidentifieringen av detta tillstånd hos kvinnor har resulterat i en manligt orienterad förståelse av vad AST innebär, vilket i sin tur har uppenbart avgörande implikationer för vår kliniska och vetenskapliga förståelse av detta tillstånd.… >>

Stoppa den religiösa tron på ADI/ADOS!

Woman standing worshipping on mountain

Bild: KorradolYamsatthm/Shutterstock.com

Det pågår en debatt rörande diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) och dess giltighet (se Waterhouse et al 2016, och Muller och Amaral 2017). Folk har börjat bli oroliga för att ett skiftat fokus från AUTISM ONLY till AUTISM PLUS (dvs autism med andra ”icke-autistiska” problem) eller ESSENCE (se Gillberg 2010) kommer att innebära undergången för tjänster särskilt avsedda för individer med de problem som vi idag klassificerar med den diagnostiska beteckningen autism.… >>